AANKEURING

 

DOEL VAN DE AANKEURING Met een aankeuring wordt de fokgeschiktheid van een Shih Tzu beoordeeld conform de rasstandaard door een erkende rasspecialist. De Shih Tzu fokker wordt zo de mogelijkheid geboden om in plaats van het volgens het Verenigings-Fokreglement(VFR) vereiste tentoonstellingsbezoek, de Shih Tzu te laten aankeuren.

VOORWAARDEN De Shih Tzu reu of teef moet minimaal 9 maanden oud zijn en in bezit van een stamboom en de eigenaar moet lid zijn van de Shih Tzu Club Nederland. Er zal een plausibele reden moeten worden opgegeven waarom men deze aankeuring wil in plaats van tentoonstellingsbezoeken. Naast deze aankeuring zal ook aan de andere gestelde voorwaarden van het VFR moeten worden voldaan om daadwerkelijk te mogen fokken.

AANKEURINGEN De club biedt hiervoor tweemaal per jaar de gelegenheid: tijdens de jaarlijkse clubdag en de Kampioenschapsclubmatch. Op aanvraag kan op een andere datum ook in Zwolle een aankeuring plaatvinden. Vooraf dient de fokker zijn aanvraag in bij het secretariaat. Dan ontvangt de fokker een link voor het aanmelden van de aankeuring, u vult hier alle gegevens in, uploadt een kopie van de stamboom en een kopie van de eigendomsregistratie, en evt. dierenartsverklaring van de Shih Tzu. De verschuldigde betaling dient vooraf te worden voldaan. Er geldt een limiet van maximaal 10 aan te keuren honden voor dit evenement. Per eigenaar mogen per keuringsmoment maximaal 2 honden worden aangemeld. De aankeuring wordt gedaan door een voor het ras bevoegde Nederlandse keurmeester in het bijzijn van een bestuurslid. Op basis van deze bevindingen wordt de fokgeschiktheid conform de rasstandaard bepaald. De bevindingen worden verwerkt op het . “Aankeuringsformulier” dat wordt ingevuld en ondertekend door de keurmeester en een bestuurslid.

UITSLAGEN De uitslag kan zijn : “goedgekeurd”, “voorlopig goedgekeurd” of “niet goedgekeurd”. Het formulier wordt in tweevoud opgemaakt: één exemplaar is voor de vereniging en één voor de eigenaar. Voor jonge honden kan een voorlopige toestemming voor 1 jaar worden gegeven, waarbij een (gratis) herkeuring na de leeftijd van 18 maanden kan worden verlangd. Evenzo mag na een eerste afwijzing, binnen een termijn van 2 jaar, éénmaal een herkeuring worden aangevraagd tegen gereduceerd tarief(50%). De uitslagen zullen in het clubblad worden vermeld. Tegen de uitslag is geen beroep mogelijk.

KOSTEN De kosten worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en zijn voor 2024 € 152,50 per hond. De kosten dienen vooraf betaald te zijn aan de penningmeester via IBAN nummer NL49 INGB 0004 0056 26 t.n.v. Shih Tzu Club Nederland te Landgraaf onder vermelding van Aankeuring en vermelding aan te keuren hond(en).

AANMELDING EN INFORMATIE

Secretariaat Shih Tzu Club Nederland, Wulphof 40, 8043 JS Zwolle.

E-mail: secretarisstcn@gmail.com Telefoon: 06-231 29 409.