STATUTEN

Naam, Zetel, duur, verenigingsjaar en federatief verband
Artikel 1
1.De vereniging draagt de naam: Shih-Tzu Club Nederland en is gevestigd te Zwolle.
2.De vereniging is opgericht op zeventien juni negentienhonderd negentig (17-6-1990) en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
4.Zij is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen ‘Raad van Beheer’.

Doel en middelen
Artikel 2
1.De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van de Shih-Tzu nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen.
2.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.het houden van vergaderingen;
b.het houden en steunen van clubmatches en tentoonstellingen;
c.het voorlichten van haar leden en desgevraagd ook niet-leden bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij en het opfokken van de Shih-Tzu betreft;
d.het doen houden van lezingen en het bevorderen van cursussen op kynologisch gebied;
e.het bevorderen van het inschrijven van de Shih-Tzu in de Nederlandse Hondenstamboek (NHSB) bij de Raad van Beheer;
f.het behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterkorps;
g.het uitgeven van een periodiek verschijnend verenigingsblad;
h.andere middelen, die in de ruimste zin genomen met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, mits niet strijdig met wettelijke bepalingen en/of voorschriften van de Raad van Beheer.

Artikel 3
1.De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
2.Leden kunnen zijn natuurlijke meerderjarige personen. Zij, die door de Raad van Beheer van deelname aan de kynologie zijn uitgesloten of door de Raad van Discipline van de Raad van Beheer zijn gediskwalificeerd, kunnen niet als lid worden toegelaten.
3.Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging en/of de Shih-Tzu door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen op voordracht van het bestuur of op het schriftelijk verzoek van ten minste tien leden.
4.Donateurs zijn zij, die zich verbinden jegens de vereniging tot het storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimumbedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Toelating
Artikel 4
1.Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk daartoe een verzoek bij het secretariaat van de vereniging heeft ingediend onder opgave van naam en adres. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de betreffende verzoeker binnen veertien dagen na ontvangst van het betreffende bestuursbesluit in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.
2.Het bestuur is gehouden bij niet-toelating van een lid de redenen hiervan op aanvraag te geven.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 5
1.het lidmaatschap eindigt door:
a.overlijden van het lid;
b.opzegging van het lid;
c.opzegging of ontzetting door de vereniging.
2.Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december van dat jaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3.Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan gedurende het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke de statuten of het huishoudelijk reglement hebben gesteld of te eniger tijd mochten stellen dan wel indien een lid is uitgesloten door de Raad van Beheer of is gediskwalificeerd door de Raad van Discipline van de Raad van Beheer.
De opzegging geschiedt met schriftelijke opgave van redenen.
4.Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschied door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten minste tien leden.
Het betreffende besluit wordt genomen door de algemene vergadering in een gewone of buitengewone vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5.Opzegging door het bestuur of ontzetting door de algemene vergadering geschiedt niet alvorens de betrokkene is gehoord, althans de betrokkene daartoe in de gelegenheid is gesteld.
Van een bestuursbesluit tot opzegging staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open; gedurende die termijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.
6.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
7.In afwijking van het bepaalde van de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden wordt verzwaard.
8.Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op donateurs.

Schorsing
Artikel 6
1.Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien dit lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging ernstig heeft geschaad, voor welke schorsing het bestuur een termijn kan stellen.
Gedurende de periode van schorsing zijn de aan het lidmaatschap verbonden rechten opgeschort.
Van het bestuursbesluit tot schorsing staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de eerstvolgende algemene vergadering open; gedurende die termijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.
2.Indien een lid door de Raad van Discipline van de Raad van Beheer is gediskwalificeerd is dit lid gedurende de diskwalificatie geschorst zonder dat hiervoor een bestuursbesluit nodig is.

Geldmiddelen
Artikel 7
1.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.entreegelden;
b.contributies;
c.donaties;
d.schenkingen en hetgeen de vereniging door erfstelling, legaat of enigerlei andere wijze verkrijgt.
2.Ieder lid betaalt jaarlijks een contributie en bij toetreding als lid een entreegeld, welke bedragen worden vastgesteld door de algemene vergadering, waartoe de leden in categorieën kunnen worden ingedeeld.
3.Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse contributie vrijgesteld.

Bestuur
Artikel 8
1.Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2.De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
3.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld.
Een voordracht door vijf of meer leden moet ten minste acht dagen vóór de vergadering bij de secretaris van de vereniging worden ingediend. Deze voordracht moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de voorgedragene, dat deze een eventuele benoeming ook zal aanvaarden.
4.Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel verdeelt het bestuur de functies onderling, waarbij de functies van secretaris en penningmeester in één persoon kunnen worden verenigd.
In het laatste geval wijst het bestuur uit haar midden een derde bestuurslid aan, die met de voorzitter en de secretaris-penningmeester het dagelijks bestuur vormt.
5.De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
6.De taak van de bestuursleden, alsmede de wijze van aftreden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Vertegenwoordiging
Artikel 9
1.Het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is echter bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van bestuurstaken te doen uitvoeren door het dagelijks bestuur, dan wel door commissies, die daartoe door het bestuur worden benoemd.
2.De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de leden van het dagelijks bestuur, tezamen handelend, of bij verhindering van één van hen of allen door zijn/hun door het bestuur aangewezen plaatsvervanger(s).
3.Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring door de algemene vergadering kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Algemene vergaderingen
Artikel 10
1.Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2.De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van drie leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
3.Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste bescheiden en inlichtingen te verschaffen en inzage te geven in de stukken van de vereniging.
4.Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

Artikel 11
1.De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van dertig dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden en ereleden te zenden schriftelijke oproeping.
2.Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk wordt verzocht met opgave van de te behandelen onderwerpen door ten minste één/tiende van het aantal leden.
Na ontvangst van het hiervoor vermelde schriftelijke verzoek is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping geen gevolg wordt gegeven, zullen verzoekers tot bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
3.De in lid 1 van dit artikel bedoelde oproeping dient onder andere de agenda van de te houden vergadering te bevatten.

Stemmingen
Artikel 12
1.Alle leden, ereleden en donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering. Alle leden en ereleden hebben in die vergadering één stem. Donateurs kunnen slechts adviserend optreden. Het stemmen bij volmacht is uitgesloten.
2.Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen over zaken bij acclamatie is mogelijk op voorstel van de voorzitter van het bestuur.
3.Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft van het aantal stemmen plus minimaal één van de geldige stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt het voorstel aangehouden tot de eerstvolgende vergadering. Staken de stemmen op die vergadering opnieuw dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden tussen die twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.
4.Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en ondertekende stemmen.
5.De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
6.Van het ter algemene vergadering behandelde wordt door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen opgemaakt.
7.Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
8.Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of – als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond – door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
Artikel 13
1.De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
2.De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
3.De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
4.De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen van de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Statutenwijziging
Artikel 14
1.De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een mede daartoe bijeengeroepen algemene vergadering, waarbij in de oproeping de volledige tekst van de desbetreffende wijziging dient te zijn vermeld.
2.Een afschrift van de voorgestelde wijzigingen moet ten minste vijf dagen vóór de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering is gehouden.
3.Een besluit tot wijziging van de statuten moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4.De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat de goedkeuring van de Raad van Beheer is verkregen en nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
5.De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening
Artikel 15
1.Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van overeenkomstige toepassing hetgeen in de eerste vier leden van artikel 14 is bepaald.
2.In de oproeping moet worden vermeld, dat ter vergadering de ontbinding zal worden voorgesteld.
Op de agenda mogen geen andere punten voorkomen, dan de notulen van de vorige vergadering en voorstellen tot en verband houdende met de ontbinding van de vereniging.
3.De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
4.Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de algemene vergadering aan te wijzen doel, dat het meest overeenstemt met het doel van de vereniging.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 16
1.De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de contributies, de werkzaamheden van het bestuur, alsmede zijn rooster van aftreden en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2.Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de algemene vergadering.
3.Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten c.q. de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

Aansprakelijkheid
Artikel 17.
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.